MORAVIA SELECTION MORAVIA SELECTION 2 images

MORAVIA SELECTION

Type: Wine / Graphic / Web design

Year: 2014

Location: South Moravia, Czech Republic

Description:

 

"Moravia selection" is a project of the Keeo4design company, which puts a lot of effort to liberate the art of Moravian winemakers from sunny hills around the world. Our primary aim is to support a modest but thoughtful winemakers who are looking for a way to get the best results. In most cases they are smaller family wineries with a tradition of several generations. Our mission is to provide logistics solutions between consumers and producers of good wine direct from the southernmost part of the Czech Republic. We mediate the best of Moravia.

www.moraviaselection.com

VISUAL IDENTITY PROCHAZKOVI VISUAL IDENTITY PROCHAZKOVI 3 images

 

 

VISUAL IDENTITY PROCHAZKOVI

 

Type: Graphic

Year: 2014

Location: Němčičky, Czech Republic

Description:

 

Cílem tohoto projektu bylo určení grafické identity malého rodinného vinařství Procházkovi. Stal jsem se na chvíli součásti vinařské komunity díky rodině s vinařskou tradicí několika generací. Součástí projektu byl návrh etiket pro jednotlivé odrůdy, logo, letáky a prospekty.

MONKEY CIRKUS MONKEY CIRKUS 9 images

 

 

SILVESTR 2013 // NEW YEAR'S EVE 2013

Type: Scenography

Year: 2013

Location: Kobyli, Czech Reoublic

Exhition: Cultural house Kobyli, Czech Republic

Description:

 

Jedním z mých projektů se stalo Monkey Sirkus. Už jen podle názvu lze číst zaměření této akce. Propojení kulturního a společenského vyžití bylo klíčové. Odpolední výstava streetartového umění s možností zakoupení vystavených děl byla předvojem večerně - noční až ranní oslavě příchodu nového roku. Mohlo by se zdát, že cílovou skupinou byla především mladá generace. Ovšem odpolední výstava oslovila i generaci seniorskou. Tuto zajímavou skutečnost lze připsat zvolenému prostředí, které se nachází v samém centru vinařské oblasti na jižní Moravě. Značné ocenění si zaslouží vizuální propracování, které by málokdo očekával. Stejně tak mnoho detailů jako byli Monkey Money, sloužící k rychlému odbavení na baru, zamezení krádeží a především k pohodlí návštěvníků.

RD OMICE RD OMICE 9 images

RODINNÝ DŮM OMICE // RESIDENTIAL HOUSE OMICE

Type: Public

Year: 2013

Location: Omice, Czech Republic

 

SKYLIGHT SKYLIGHT 13 images

SKYLIGHT // THE UNBELIEVABLE CHALLENGE

Type: Competition

Year: 2014

Location: Oulu, Finland

Exhibitions: THE UNBELIEVABLE CHALLENGE

Description:

Mr. Santa Claus is truly busy man and he cannot afford to be late, forgets or makes a mistakes. So we felt a mandatory to design a perfect working place, where is almost impossible to do something like that. A hub which reduces unnecessary tasks and helps to smoothly manage collaborations, traffic and logistics. We created one single object that is running like clock and looks like a sky, where you can catch a glimpse of Santa.

A simple, axially symmetrical box with a crossing neck which is layered to five levels; both sided for better view and control. Firstly loading. A sunken passage allows to easily load and unload any gift of any size. Diagonally formed platform extends a usable length. The width is just enough for three trucks. The middle part stays free for possible movement of cargo. Trash is collected in the protruding box in the center and goes back as well as goods. Second level belongs to entry for visitors and as a background for warehouse workers. Both outdoor accesses are formed as small hills, which are made from soil that arises during construction of foundations. The access nearby parking lot serve for public entry, the second one is using for building maintenance. Level 3 offer huge spaces for a co-working, known as a landscape office. Two spaces divided by corridor that lead you into the meeting rooms. Level 4 brings us to separated office cells, restaurant 1 and giant room for Santa. Restaurant 2 and service spaces as a ventilation machinery, server room, etc. are located in the uppermost level.

Christmas is known for its night atmosphere filled with stars and light elements. Our 12 meters high store ceiling represents a night sky. Those are hanging spot lights arranged in grid. Because the location is near the Arctic Circle we stole the local sky and put in the exterior façade. It gives us an eye-catcher that can sometimes merge with a sky. It's created by LED strips attached between folds in Ruukki cladding system. Lightening is programmed to create waves that behave like a northern light. And of course the site plan is a large enough to have a possible extension for further growth. So we leave a vacant space towards to the truck entry.

CHROMOSOME CHROMOSOME 11 images

 

 

LÁVKA PŘES ŘEKU LABE

// PEDESTRIAN BRIDGE OVER THE ELBE RIVER

Type: Competiton

Year: 2013

Location: Hradec Králové, Czech Republic

Description:

 

 Lávka je navržena jako betonový oblouk s dolní mostovkou. Vzhledem k zachování podjezdné výšky plavidel se mostovka zvedá pomocí hydraulických tyčí. Přínosem je plynulý a pohodlný sklon lávky vyhovující kompletní bezbariérovostí stavby. Pěší trasy navrhujeme vysunout k okraji mostovky a střed vozovky zachovat pro obousměrný provoz cyklistů.

Idea, tvar a architektonické řešení je koncipováno jako pocta jednomu z nejvýznamnějších pracovišť v oblasti vědy a výzkumu v Hradci Králové a České republice vůbec - Fakultní nemocnici. „Oddělení lékařské genetiky (OLG) Fakultní nemocnice v Hradci Králové patří mezi nejstarší - zakládající pracoviště tohoto oboru ve státě. Lékařská genetika je interdisciplinární lékařský obor, který se zabývá prevencí, diagnostikou a komplexní péčí o pacienty s dědičnými chorobami. Obrovský rozvoj poznatků o dědičné podstatě nemocí jej řadí mezi nejdynamičtější obory medicíny."

Chromozom (ang. Chromosome) je specifická buněčná struktura eukaryot přítomná v jádře. Účelem jeho existence je usnadnit rovnoměrné rozdělení genetické informace do dceřiných buněk. Stejně tak se snaží i náš návrh usnadnit pohyb obyvatel a návštěvníků přes řeku Labe.

 

PESARO TOWER PESARO TOWER 12 images

 

 

SMART HARBOR // PESARO TOWER

  

Type: Competition

Year: 2013

Location: Pesaro, Italy

Exhibitions: Palazzo Gradari, Pesaro

Project team: Jiri Vojtesek, Jakub Rolecek

Description:

The Smart Harbor is located on an abandoned Pesaro's tip of the Adriatic coast. It has only one existing south access. We come up with an idea to unite this area with the other possible routes. The east and west connections belong to pedestrians and cyclists, they follow a proposal of the bicycle path extension on a new future port, the south stays for its vehicular traffic and supply, the north remains for a maritime transport. Triton, the son of Poseidon, is a mythological god. He is a merman, a man with a fishtail instead of legs. He carried a trident and his special attribute was a twisted conch shell. When he blew on it he could calm or raise the waves at sea. Triton has been already displayed on Pesaro's fountain at the Piazza del Popolo. We make rotation of four new accesses as lines in such a way like Triton's conch shell does. Can you hear the sound? That's a new Pesaro harbor. Shopping mall: We urge to create a shopping mall. There's no mixed use shopping in proximity. This center can attract a lot of people. The place becomes profitable and sustainable. The extended crossing path through the Smart Harbor will be extension of the street near the sea that will serve for St Nicholas Fair, the Harbor Festival, the monthly markets and other annual celebration during a year. Smart Green Park: We decided depending on territory analyzes to build a park full of trees which follows the shape of the lighthouse. In its heart is placed a stage with auditorium for holding a theater plays, musical performances or other events. Playgrounds: Due to lack of outdoor activities we attached appropriate water sports to place situation. Specifically, we put the Sport center including ball games, wakeboarding or pool for occasional water polo to the north spur because of wonderful sea views. At the south bay there is located water scooters center with facilities under the bicycle path. Skatepark is situated above the East mall and inclined to the Welcome space.

TTC TTC 12 images

TECHNOLOGY TRANSFER CENTRE

Type: Industrial

Year: 2012

Location: Brno, Czech Republic

Description:

 

EN

TTC is responsible for facilitating and accelerating the movement of research and technology out of the university and into the market place. The use of collaborative and problem-solving approaches while working with researchers to validate, challenge and extend their work fits well within the overall goals of commercialization.

The concept of design is the contrast between right angular mass units and soft outer shell halls. This transparent ETFE made of foil sheath defines the main area of the halls. In contrast, there is the austere cubic mass, consisting of a layer of vertical adjustable curtains in red, which allows control of lighting conditions indoors. The utility of the design is based on the universality and flexibility of spatial concepts. The use of the area is variable, reflecting the wide professional profile from sciences to technically oriented parts of the faculty. The building structure anables the change of users, modifications of technologies in short cycles and adaptability in terms of surface requirements. In this concept I have used the principle of "shell and core", equipment of the basic cores is enclosed inside, and other equipment will be easily refillable according to the needs of every user. The design consists of three consecutive mass communication-related sources. In the first mass there is an entrance space, sanitary facilities, offices, laboratories and technical facilities. In the other two masses there are halls. The first is about half the size of the other. These indoor spaces can be variably split into 12 identical units (each unit has the storage areas, sanitary facilities and offices). The storage areas as well as the underground parking are placed under the hall. Connecting neck serves not only to communicate as such, but is a social and relaxing space. In this area all staff meet at the same time and transmit a valuable experience.

CZ

Koncept návrhu spočívá v kontrastu pravoúhlých hmotových celků s měkce modelovaným vnějším pláštěm hal. Tento transparentní plášť z fólií ETFE nehmotně definuje základní objem hal. V kontrastu s tím se zde objevuje kubická strohá hmota, tvořená vrstvou svislých nastavitelných clon v červené barvě, které umožňují regulaci světelných podmínek v interiéru. Provozní řešení je založeno na univerzalitě a flexibilitě prostorové koncepce, neboť využití areálu je proměnlivé, reflektující široký odborný profil přírodovědně a technicky orientovaných součástí VUT. Stavební struktura umožňuje jakoukoli změnu uživatele, změnu technologií v krátkých cyklech a přizpůsobivost z hlediska plošných nároků. V návrhu je využit princip „shell and core", tj. vybavení základním servisním jádrem uzavřeným v obalu obvodového pláště, přičemž další vybavení bude snadno doplnitelné podle potřeb konkrétního uživatele. Návrh se skládá ze tří na sebe navazujících hmot spojených komunikačním krčkem. V první hmotě se nachází vstupní prostory, hygienické zázemí pro veškerý provoz, kanceláře, laboratoře a technické zázemí. Ostatní dvě hmoty jsou haly, první je cca o polovinu menší než druhá. Tyto halové prostory lze variabilně rozdělit celkem na 12 stejných jednotek (ke každé jednotce přísluší skladovací prostory, hygienické zázemí a kanceláře) Skladovací prostory jsou umístěny pod halou, stejně tak jako podzemní parkoviště. Onen zmiňovaný spojovací krčen slouží nejen ke komunikaci jako takové, nýbrž je to společenský či relaxační prostor. V tomto prostoru se zároveň setkávají pracovníci všech odvětví areálu a předávají si cenné zkušenosti.

 

Final Bachelor's Project - A

Supervisor: prof. Ing. arch. Alois Nový

Competition: 3rd place, Ernst Wiesner price

Exhibitions: Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering